Theme Blogger Blogmag Responsive

Blogmag là một mẫu blogger sạch và đáp ứng và có một số tính năng nâng cao. nó được thiết kế đặc biệt cho Tạp chí, Tin tức, Câu chuyện và Blog cá nhân tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng nó trên bất kỳ blog thích hợp nào khác.


Blogmag Responsive Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger Aires Tech

Post a comment

0 Comments