Theme Blogger Facebook

FB là phiên bản cập nhật của mẫu blogger kiểu facebook cũ của chúng tôi. Mẫu đó được dựa trên thiết kế facebook. Mẫu blogger FB mới này cũng dựa trên cùng một khái niệm nhưng nó được cập nhật từ dưới lên trên. Tất cả các yếu tố thiết kế, phông chữ, vật dụng được tùy chỉnh thành cái nhìn mới.

Facebook Blogger Template
Xem thêm mẫu theme :  
Mẫu theme Blogger Scroller Responsive

Post a comment

0 Comments